Standardiseeritud valve üleandmine on ohutu ja kvaliteetse õendushoolduse võtmetegur

Patsiendiohutus on ülemaailmne väljakutse, mis nõuab teadmisi ja oskusi mitmes valdkonnas. Eeskätt on ohujuhtumite esinemine seotud inimtegurist tingitud olukordadega. Olulise teabe ja patsiendi hoolduse eest vastutuse edastamine ühelt õelt teisele on tervishoius igapäevase suhtlemise lahutamatu osa. Seda kriitilist edastuspunkti patsiendi raviteekonnas nimetatakse valve üleandmiseks. Arvestades intensiivravi töösüsteemide ja protsesside keerukust, arendas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vilistlane Reelika Kaljurand oma magistritöö raames välja standardiseeritud valve üleandmise süsteemi Põhja-Eesti Regionaalhaigla intensiivraviosakonnas.

Valve üleandmise eesmärk on edastada patsiendi kliiniline teave ning pakkuda talle turvalist ja kvaliteetset õendushooldust. Üleandmise kontseptsioon on võrreldes mõne põlvkonna taguse ajaga muutunud oluliselt sisukamaks. Meditsiini ja tehnoloogia pidev areng ning kasvav keerukus suurendavad vigade tekke riski. Haiglasoleku ajal hoolitsetakse patsientide eest interdistsiplinaarses keskkonnas, kus patsient viibib sageli eri kohtades ja meeskond varieerub vahetuste muutumise tõttu. See keerukus loob kriitilisi edastuspunkte (ingl interface situations), nagu kliinilised üleandmised, mis on suure riskiga olukorrad meditsiiniliste vigade tekkeks. Standardseid ja tõhusaid üleandmis- ja teabeedastuse oskusi õdedele formaalselt ei õpetata. Õed õpivad selliseid oskusi pigem igapäevase praktika käigus kogenumatelt õdedelt.

Patsiendiohutuse tagavad kvaliteedinõuded

Mittestandardse ja ebaefektiivse valve üleandmise tõttu võib puudulikult edastatud teave ohustada patsienti ning seetõttu suureneb ravivigade risk, väheneb patsientide rahulolu ja pikeneb haiglas viibimise aeg. WHO Collaborating Center for Patient Safety Solutionsi läbiviidud uuringud näitasid, et halb teabeedastus valve üleandmisel on 65%-l juhtudest peamine patsiendi ohujuhtumi riskitegur. Mitmed maailma organisatsioonid, eeskätt Joint Commission

International (JCI), on loonud patsiendiohutuse tagamiseks kvaliteedinõuded, mis annavad aluse erinevate kvaliteedistandardite väljatöötamiseks. Enim levinud valve üleandmise standard on SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). Standarditud kontroll-lehed (ingl checklist) toetavad mälu ja tähelepanu ning struktureerivad suhtlust valve üleandmisel. Seega võivad need aidata vältida arusaamatusi, väärtusliku teabe kadumist, vähendada meditsiiniliste vigade riski ning soodustada õendushoolduse ja ravi järjepidevust.

Valve üleandmine peab toimuma segamatult

Tõhus teabevahetus on intensiivraviosakondades väga tähtis, sest seal töötavad õed puutuvad kõige lähemalt kokku kriitilises seisus patsiendiga ja õendustoiminguid läbi viies vajavad nad rohkelt informatsiooni. Kuna patsiendid ei ole tavaliselt ise võimelised õendustegevustes osalema, siis on nad meditsiiniliste vigade suhtes väga haavatavad. Üleandmise kvaliteet võib märkimisväärselt erineda sõltuvalt valve üleandja kogemusest ja väljaõppe tasemest. Lisaks standardite loomisele on valve üleandmisel oluline füüsiline keskkond, kus igasugune valve üleandmise katkestus, näiteks telefonihelin, kolleegi teemavälised küsimused, on olulise teabe väljajätmise riskiallikaks.

Standardiseeritud valve üleandmise süsteem vähendab vigade tekke riski

Regionaalhaigla intensiivravikeskuses puudus standardiseeritud valve üleandmise süsteem, mistõttu võis tekkida olukord, kus patsiendiohutus ei olnud tagatud. Seetõttu algatati juulis 2020 arendustegevus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terviseteaduse magistriõppe arendusprojektina.

Et paremini püstitada uurimisprobleem, planeerida ja juhtida muutusi, otsustati arendusprojekti koostades kasutada Burke’i ja Litwin’i muutuse mudelilt (1992). Selle diagnostilise mudeli kasutamine andis süstemaatilised teadmised sobivate sekkumisetegevuste väljatöötamiseks. Mudeli eri tasanditel otsiti seoseid tõenduspõhise kirjanduse ja organisatsiooni vahel. Patsiendiohutuse ja tüsistuste vähendamiseks tuli valve üleandmine standardiseerida, et personal saaks süvitsi aru olulisest teabest, ja motiveerida õdesid panustama vahetuse üleandmise kvaliteeti. Interpreteerides ja analüüsides tõenduspõhist kirjandust, koostati valve üleandmise kontroll-lehed, mis aitavad struktureerida info üleandmisel suhtlust ning esitada patsiente puudutavat teavet loogiliselt ja sidusalt. Kirjandusele tuginedes saab väita, et kontroll-lehe abil tõhustub õdede omavaheline suhtlemine, vähenevad arusaamatused, paraneb üldine meeskonnatöö ja õdede rahulolu.

Seejärel tehti sekkumiseelne vaatlus uuring, kus juhuvalimis hinnati õdede poolt valve üleandmist. Vaadeldi 16 päevase ja 14 öise valve üleandmist. Vaatlusuuringu tulemused tõid välja tõsised puudujäägid valve üleandmisel, näiteks ei kajastanud õed patsiendi identifitseerimist, samuti ei antud ülevaadet patsiendi isolatsiooni vajadusest või allergia esinemisest.

Kontroll-leht STOP

Arendusprojekti edasiarendamisel loodi praktiseerivatest õdedest koosnev töögrupp, koostati kontroll-leht, mille aluseks võeti SBARi standard. Mudel koostati patsiendi organsüsteemide järgi, see jaotub nelja struktureeritud plokki ja moodustab esitähtedest eestikeelse lühendi STOP – Situatsioon, Taustinformatsioon, Olukorra hindamine ja Päevaplaan. Sõna STOP annab kontroll-lehele sügavama tähenduse ja koondab valve üleandmist mõjutavad juhised: võta aega, keskendu ja kuula! Selle nõude täitmiseks on vajalik kolleegide mõistmine, samuti osakonnas üleliigse müra minimeerimine.

Kontroll-lehe STOP katsetamine kinnitas, et valve üleandmise süsteemne standardiseerimine on vajalik, kuna tagab selge suhtluskultuuri, katab patsiendi seisundit tervikuna ja kajastab kõiki olulisi teabevaldkondi. Selgus ka, et kontroll-lehe STOP kasutamisega võib lehel kajastatud punktidest erinevalt aru saada. Seetõttu tehti vajalikud parandused ning koostati selgitusteks juurde õendustegevusjuhend.

Arendusprojekti autor tugineb tõenduspõhisele kirjandusele ja on seeläbi veendumisel, et meeskonnatöö efektiivsus paraneb, kui kõigil liikmetel on valve üleandmisest selge ja ühtne arusaam ning iga muutuse omaks võtnud õde on omakorda eeskujuks kogu meeskonnale.

Valve üleandmise kontroll-leht STOP on tänaseks juurutatud e-intensiivi platvormile. Kirjanduse andmetel vähendab see veel enam välditavaid ohujuhtumeid, kuna puuduvad loetamatu käekirjaga seotud probleemid, lühenditest põhjustatud arusaamatused ja toimub efektiivsem isikusamasuse tuvastamine. Arenduse jätkutegevusena on plaanitud rakendada standardiseeritud valve üleandmise süsteem Regionaalhaigla kõikides osakondades. Alustatud on STOP-mõõdiku modifitseerimisega üldosakonna intensiivravi patsiendi üleandmiseks ja kavandatakse valve üleandmise koolitust, sest konkreetne ja sisukas teabe edastamise kvaliteet sõltub valve üleandja ja vastuvõtja väljaõppest.

Viimased uudised

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Anu Saar: „Mind innustab see, et saan inimestele kasulik olla, neid aidata ja neile ka leevendust pakkuda.“

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Inga Okas: „Pereõe töö on läinud mitmekesisemaks ja kohapeal tegutsemiseks on rohkem võimalusi.“

Kultuuriliselt kompetentne õendusabi – suur väljakutse

Õed on huvitatud ja valmis eri kultuuride kohta rohkem teadmisi saama, kuid täiendkoolitusi sel teemal napib.

Eriõendus areneb Euroopas iga aastaga

Edukas eriõe rollide rakendamine sõltub juhtide, praktikute ja koolitajate koostööst.

Kristi Rannus: õendus vajab inimlikkust

Õel peab olema päriselt soov ja tahe aidata, ta peab hoolima.

Õdede tööpinge ja vaimne tervis

Tööstressi ja ärevust tunnevad oma töös tervelt 83,5% küsitlusele vastanutest.