Partnerid

Tervishoiusüsteem toimib tõhusalt tänu kõigi osapoolte koostööle ja ühisele pingutusele. Selleks, et muuta tervishoid Eestis senisest inimkesksemaks, teeb Eesti Õdede Liit koostööd kõigi tervishoiu osapooltega Eestis. EÕL-i fookuses on nii õendusharidus kui ka -teadus, tervishoiusüsteemi toimimine ja arendamine ning seadusandluse parandamine. Kõige selle juures arvestame parimate praktikatega nii Euroopast kui ka mujalt maailmast.  

Tervishoiu arendamiseks töötavad õed nii korralistes kui ka ajutistes juht- ja töörühmades, samuti nõukogudes, nõunike kogudes ning EÕL-i algatatud arendusrühmades.  

Õdede liidu juhatuse liikmed tegutsevad koos partneritega mitmesugustes koostegevustus, peamised partnerid ja tegevused:  

Hariduse toetamiseks ja arendamiseks

Tartu Ülikool:  
– peremeditsiini- ja rahvatervise instituudi nõukogus 
– õendusteaduse magistriõppe programminõukogus 

Tervishoiu kõrgkoolid:  
–  Tallinna rektoraadi nõuandvas kogus 
–  Tartu nõunike kogus, õe- ja ämmaemanda õppekavade nõukogudes 
–  Tartu ja Tallinna õe õppekavade nõukogudes 
–  vastuvõtu- ja lõpukomisjonides 
–  eriõe magistriõppe nõukogus 

Kutsekoja tervishoiu valdkonna ekspertkogu 

Tervishoiusüsteemi toimimiseks

Haigekassa: 
– ravijuhiste nõukogus 
– tervishoiuteenuste loetelu komisjonis 
– nõukogule strateegilistes küsimustes nõuandvas kogus  
– Ravijuhendite töörühmades 

– Eriõe teenuse hinnastamine ja erinevate õe teenuste (sh koduõendus, õde hooldekodus jms) ülevaatamine 

Sotsiaalkindlustusamet:  
Abivahendite ja meditsiiniseadmete töörühmades (SKA/HK)  

Kliiniliste auditite tegevuses 

3N elektroonilise õendusdokumentatsiooni juurutamise projektis 

Õendusteaduse ja praktika arendamiseks

Õendusterminoloogia töörühm 

Sotsiaalministeerium: 
– õendusvaldkonna arendusnõukogus 
– haiglavõrgu arengukava 2040 (HVA arengukava) juhtrühmas 
– esmatasandi arengukava juhtrühmas ja töörühmades 
– upTIS (uue põlvkonna tervise infosüsteemi) juhtrühmas ja töörühmades 
– patsiendiohutuse ja patsiendikindlustuse seaduse töörühmas 
– hindamisküsimustike keskkonna (HIK) juhtrühmas 
– kiirabi arendusnõukogus 
– ravimipoliitika töörühmades 
– peremeditsiini IT nõukogus

EÕL-i eksperdid panustavad mitmesse valdkonna jaoks olulistesse protsessidesse ja osalevad veel mitmetes teistes töörühmades, nagu PAIK projekt, Maailmapanga projekti II etapi juhtrühm, hooldustöötaja oskusnõuete kaardistamine ja sotsiaalvaldkonna ning tervishoiu ülese ühise määruse ettevalmistamine (EÕL-i eestvedamisel). 

Mitmed tervishoiu arendused on valmis ja praktikasse rakendatud. Teiste seas oleme kaasa aidanud järgmistele projektidele: hoolduskoordinaatori tegevus, palliatiivravi ja õendusteenus hooldekodus, õe ja ämmaemanda vastuvõttude ja praktika korraldamise konsensusleppe töörühmas, asendusarstide ja -õdede rahastamine perearstisüsteemis, alustava perearsti käsiraamatu töörühmas, pereõe tegevusjuhendi uuendamise ja koolitervishoiu kvaliteedijuhendi töörühmas.  

2021.-2022. aastal toimus PAI kampaania

PAI oli kodanikualgatusena sündinud heategevusprojekt – reaalne, silmale nähtav ja käega katsutav tänuavaldus õdedele ja hooldustöötajatele, kes hoolitsevad igapäevaselt inimeste tervise eest ja võitlesid COVID-19 pandeemias ennastohverdavalt. Kampaania tulemusena kingiti ligi 15 000 õele ja hooldustöötajale PAI kinkekaardid väärtusega 50 eurot. Kampaania raames andis oma panuse 5040 eraisikut ja 189 ettevõtet kogusummas 681 311 eurot. Kampaania leidis ühiskonnas positiivse vastuvõtu ja aitas õdesid ja hooldustöötajaid esile tõsta ja väärtustada. PAI kampaania eestvedajad olid Meelis Kubits, Katri Link, Siiri Rannama ja Eva Võssotskaja.

Rohkem infot leiab PAI kampaania veebilehel ja Facebookis.

PARTNERID