Pädevuse hindamine 

Pädevuse hindamine annab hea võimaluse erialase kvalifikatsiooni tõendamiseks. See on vabatahtlik ja märgitakse ära tervishoiutöötajate registris. Pädevuse hindamist arvestatakse perearstide kvaliteedimudelis ning koduõdede lepingutes kvaliteedikriteeriumina. Seega on enim pädevuse hindamise taotlejaid just esmatasandilt. Haiglatest on Lõuna-Eesti Haigla pioneerina võtnud õdede töötasu diferentseerimise aluseks pädevustunnistuse olemasolu.  

Pädevuse hindamist võivad taotleda kõik Eestis tegutsevad õed. Pädevuse hindamist saab taotleda õena või eriõena, mõlemal juhul III, IV ja V tasemel (tasemete kirjeldused leiab allpool lisast 1). 

KKK pädevuse hindamisel

Pädevuse hindamine toimub kaks korda aastas. Dokumendid tuleb esitada 1. aprilliks või 1. oktoobriks hiljemalt kell 17 all olevas vormis. 

Komisjon hindab dokumente kolm kuud. Kui esitate dokumendid 1. aprilliks, hakkab pädevus kehtima sama aasta 1. juulist ja kestab 4,5 aastat. Kui esitate dokumendid oktoobriks, kehtib pädevus viis aastat alates järgneva aasta 1. jaanuarist.  

Enne pädevuse hindamise taotluse esitamist on praktiline tutvuda dokumentidega (kinnitatud EÕL-i volikogu poolt 18. mail 2020. a): 

Lisa 1. Õe pädevuse eeldused ja tasemed

Lisa 2. Eriõe pädevuse eeldused ja tasemed

Lisa 2. Eriõe pädevuse eeldused ja tasemed (Kehtib alates 01. jaanuar 2025 a.)

Lisa 3. Pädevuse hindamise komisjoni töökord
Lisa 4. Töö analüüsi vorm
Lisa 5. Taotleja koolituste ja tegevuste ülevaade – vorm
Lisa 6. Arvestatud tegevuste maht täienduspunktides   

Pädevuse taotlemiseks peab taotleja esitama järgmised dokumendid

 1. Töö analüüs, mis lähtub etteantud vormist (lisa 4, PDF formaadis)
 2. Koolituste ja tegevuste ülevaade etteantud vormil (lisa 5, PDF formaadis). Täienduskoolituse dokumentidena arvestatakse: oktoobris esitamisel – jooksev aasta + 4 täisaastat tagasi; aprillis esitamisel – eelnevad 5 täisaastat (ehk jooksvat aastat ei arvestata).
 3. Tõend viimase viie aasta tööstaaži kohta: tööandja kinnitus või töötamise registri väljavõte
 4. Skaneeringud või fotod dokumentidest: 
 • õe/eriõe kutset tõendav diplom/tunnistus või korduvatel taotlejatel esitada eelneva pädevuse hindamise tunnistus.
 • Diplomite ja koolituskaartide koopiad või muud dokumendid, mis tõendavad enesetäiendust viimase viie aasta jooksul.
 • ID-kaart (nime muutmisel abielutunnistusest/lahutust tõendav dokument). Kui taotleja on viimase viie aasta jooksul nime muutnud olenemata põhjusest  ja kõigil enesetäiendust tõendavatel dokumentidel on isikukood, ei ole vaja esitada dokumenti nime muutmise kohta.
 • EÕL-i liikmepilet.
 • Pädevuse hindamise tasu maksekorraldus. Arveldusarved:
  SEB EE671010052031980001
  SWED EE732200221014003403
 • Kui pädevuse hindamise  eest tasub Sinu tööandja, siis pöördu arve saamiseks EÕL-i raamatupidaja poole:  raamatupidamine@ena.ee 

Taotlejad, kes pole läbinud õe õpet eesti keeles peavad esitama eesti keele tasemeeksami tunnistuse (vähemalt tase B-2) (RT I, 23.04.2013). Taotleja esitab keeletaseme tõendi, mis tal on, olenemata sellest, mis ajast see tõend on. Kui tekib kahtlus taotleja eesti keele oskuse suhtes, on pädevuskomisjonil õigus pöörduda taotleja tööandja poole täiendavate selgituste saamiseks.Tunnistust pole vaja, kui taotleja on läbinud põhikooli, keskkooli või kõrgkooli, kus vähemalt 60% õppetööst toimus eesti keeles. Sel juhul lisada dokumentidele lõputunnistuse koopia.

Pädevust saab esmakordselt taotleda 5 aastat peale õe diplomi saamist, kui teil on selleks ajaks töökogemus, mis vastab vähemalt kahe täiskoormusega tööaastale. Igal pädevuse taotlejal peab olema taotlemisele eelneval perioodil töökogemus, mis vastab vähemalt kahele täiskoormusega tööaastale ning täidetud eeldused vastava pädevuse taotlemiseks. Näiteks, kui olete viibinud lapsehoolduspuhkusel, olnud pikalt haiguslehel või  tervishoiusüsteemist eemal, siis hinnake millise aja jooksul jõuate oma pädevust taastada/tõsta koolituste ning muu aktiivse tegevusega,  kõige varem saate pädevuse hindamist taotleda seejärel kui teil on viimase 5 aasta tagasivaates 2 täistööajale vastavat tööaastat ning muud eeldused täidetud.

Pädevuse taotlemiseks tuleb esitada kõik dokumendid elektrooniliselt alloleval vormil 

Kõik komisjonile esitatavad dokumendid tuleb digiallkirjastada korraga (juhendi leiad siit).

Kui faile on palju ja nende maht on suur, tuleb need kokku pakkida üheks zip-kaustaks. 

 • Pane kõik failid ühte kausta
 • Liigu kiirega kaustale, kuhu oma failid panid ja tee sellel paremklõps
 • Avanenud menüüst liigu “Send to” (või “Saada”) tekstile, et avaneks teine alamenüü. Vali “Copressed (ziped) folder” (või “Tihendatud zip kaust”)
 • Tekib sama nimega uus tihendatud kaust, mis tuleb digiallkirjastada (paremklõps kaustal, nupp “Sign digitally” või “Allkirjasta digitaalselt”)

Üleslaetava faili maksimumsuuruseks on 100 MB. Kui faile pole võimalik väiksemana salvestada, on lubatud üles laadida kaks eraldi faili. 

Kui teil puudub võimalus dokumente digiallkirjastada, tuleb kõik dokumendid edastada elektrooniliselt pädevuse komisjoni juhi meiliaadressil (serli.raudseping@ena.ee). Meili teel saadetud dokumentide kinnitamiseks tuleb saata ka füüsiline kiri, kus on loetelu dokumentidest ja allkirjastatud kinnitus, et kõik dokumendid on täidetud nõuetekohaselt. Kiri tuleb saata Eesti Õdede Liidule aadressil Koidu 20-34, Tallinn. EÕL ei kanna kirja saatekulusid. 

Allkirjastatavate failide nimed peavad selgelt osutama faili sisule. Komisjonil on õigus dokumendid jätta läbi vaatamata, kui esitatud dokumentide pealkirjad ei ole selged.  

Pädevuse hindamise tasu:  

 • EÕL-i liikmele 55 eurot  
 • mitteliikmele 130 eurot 

Liikmehind kehtib liikmetele, kes on EÕL-i kuulunud vähemalt kuus kuud ja tasunud liikmemaksu. 

Pädevuse hindamise komisjon 

Komisjoni tööd korraldab ja juhib Serli Raudseping (serli.raudseping@ena.ee).
Komisjoni liikmed: Riina Sinisoo, Jekaterina Šteinmiller, Pille Jagomäe, Linda Jürisson, Helen Sokolov, Liina Ilves, Reta Loodus, Rimma Semjonova, Karolin Viira, Silja Tina  ja Saima Hinno 

Komisjoni koosseis on kinnitatud perioodiks juuni 2023 kuni mai 2026. 

Pädevuse hindamise komisjonil on õigus taotlust mitte menetleda, kui taotluse esitamise nõuded ei ole täidetud.

PÄDEVUSE HINDAMISE VORM