Mida pean vastutuskindlustuse seaduse jõustumisel õena arvestama?

1. juulil 2024 jõustub tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus. Seadus reguleerib Eesti Vabariigis tervishoiuteenuse, sealhulgas meditsiinilise kaugkonsultatsiooni osutamise käigus tekkinud kahju hüvitamist kindlustusandja poolt. Seda juhul, kui tervishoiuteenuse osutamise tagajärjel on patsiendil tekkinud kehavigastus, tervisekahjustus või patsient sureb. Kuna õed osutavad iseseisvalt või on kaasatud meeskonnas tervishoiuteenuste osutamisse, on seaduse jõustumisel väga oluline, et õed mõistaksid oma rolli kvaliteetse teenuse osutamisel veel paremini. Näiteks ei tehta praegu süstemaatilist kontrolli selle üle, kas tervishoiutöötaja on läbinud kvaliteedimääruses kehtestatud mahus täienduskoolitusi, kuid nüüd võib selle nõude mittetäitmine olla oluline aspekt kahjujuhtumi menetlemisel kindlustusseltside poolt.

Spetsialistide teadlikkus

Seadus annab kindlustusseltsidele kahjujuhtumite lahendamisel õiguse pääseda ligi andmetele, mis on teenuse osutamise seisukohast olulised. See võimaldab analüüsida kõikide spetsialistide erialast tegevust. Hinnatakse, kas tervishoiuteenuse osutamisel tehtud tegevused on kooskõlas kehtivate juriidiliste regulatsioonide, ravi- ja tegevusjuhenditega, lähtuvad asutustesisestest nõuetest ja on kooskõlas spetsialisti pädevusega. Samuti vaadatakse, mitmel töökohal spetsialist töötab ehk kas ta on kinni pidanud töö- ja puhkeaja reeglitest. Hindamise aluseks on eelkõige tegevuste korrektne dokumenteerimine, mis  tähendab, et iga spetsialist peab selgelt teadma kehtestatud nõudeid, nendest kinni pidama ning neid arvestama nii tegutsedes kui ka oma tööd dokumenteerides. Minu kogemus näitab, et spetsialistide teadlikkus eelnevalt nimetatu osas on praegu pigem vähene.

Dokumenteeritud ravi- ja õenduslood peavad olema arusaadavad ka kuni 30 aastat hiljem. Seega tuleb veenduda, et kirja pandud info on riigikeeles, tõene, täpne, üheselt mõistetav, mittedubleeriv, eetiliselt kohane ning tehtud sekkumised tõenduspõhised ja põhjendatud. Dokumenteerimine on tervishoius möödapääsmatu tegevus, mis kaitseb teenust saavat inimest ja on eelduseks järjepideva teenuse osutamiseks. Samal ajal kaitseb see ka tervishoiutöötajat, sest dokumentatsioon fikseerib, mis on teenuse osutamisel tehtud, kes on teenust osutanud, millisel näidustusel ning millist abi millal ja kuidas andnud.

Patsiendiohutuse tagamine

Seadus ütleb selgelt, mida mõistetakse tervishoius patsiendiohutusena. Patsiendiohujuhtum on juhtum, mis oleks võinud põhjustada või põhjustas patsiendile välditava tervisekahju. Juhtumid registreeritakse, neid analüüsitakse ja neist õpitakse, et ennetada tulevasi võimalikke ohuolukordi. Kui spetsialist on toimunud patsiendiohujuhtumi nõuetele vastavalt registreerinud, osutanud teenust oma registreeritud kutse või eriala piires ning ei ole põhjustanud ettevaatamatusest või joobeseisundist patsiendi surma või rasket tervisekahjust, võib Riigiprokuratuuri määrusega lõpetada kriminaalmenetluse. Sellist võimalust varem seadustes ei olnud. Seega saab olulisemaks päriselt õppida juhtunud vigadest ja teha parendusi ning ennetavaid samme selleks, et viia risk sarnase olukorra taastekkimiseks miinimumini.  Patsiendiohutuse tagamine on olulisem kui süüdlase karistamine ning see suurendab julgust ja avatust spetsialistidel oma vigu tunnistada. Tervishoius töötavad inimesed hoolivad oma patsientidest ning võimalus päriselt olla osa tervishoiuteenuse kvaliteedi parendamises, on midagi, mida on kaua oodatud.

On ülioluline, et iga õde teaks ja hoiaks oma eriala reguleeritud pädevust, täiendaks end nõutud mahus, tunneks seadusi ja määrusi ning ravi- ja tegevusjuhiseid. Samuti teaks oma rolli ja tegutseks meeskonnas vastavalt kirjalikele kokkulepetele, dokumenteeriks oma tööd korrektselt ning kui siiski toimub midagi, mis kahjustas või oleks võinud kahjustada teenust saavat inimest, siis julgeks sellest ka teavitada.

Viimased uudised

Õdede väärtus majanduses

Mida rohkem õdesid on ja jääb tervishoiud, seda rohkem on meil terveid inimesi.

Ohtlikud nakkushaigused on välditavad

Vaktsineerimine on väga tõhus meetod, millega kaitsta end vaktsiinvälditavate haiguste eest.

Riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel

Kas riigiasutuste kehtestatud eesmärgid ja nõuded aitavad tagada, et tervishoiuteenused oleks kvaliteetsed?

(Raha)Investeeringud õdedesse

Kõik investeeringud, mis töötajasse tehakse, on vahetus seoses patsiendiga.

Jagades hoolt ja headust

Hooldaja töö nõuab suurt empaatiat, kannatlikkust ja oskust suhelda rahulikult ning mõistvalt.

Silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Eesti Õdede Liit tunnustab teadustöid, mida on eelnevalt avalikult tutvustatud ja praktikasse rakendatud.