Gerontoloogilist ja geriaatrilist õendusabi on vaja arendada nii Eestis kui ka Hiinas

Tartu Tervishoiu Kõrgkool täiendas koos Soome Jyväskylä Rakenduskõrgkooli ja Hollandi Hanze Rakenduskõrgkooliga Hiina õdede koolitamise põhiõppeprogrammi. Geriaatrilise õendusabi õpetamise arendamise innovatsiooniprojekti GeNEdu¹ eesmärk oli uuendada kolmes Hiina kõrgharidusasutuses – Beihua Ülikool, Guangdongi Meditsiiniülikool ja Guangzhou Terviseteaduste Kolledžis õe õppekava. Hiina kolleegide soov oli koostada 30 ainepunkti mahus geriaatrilise õendusabi ainekava, sõnastada gerontoloogilise ja geriaatrilise õendusabi osutamiseks vajalikud pädevused, integreerida õppekavasse tõenduspõhiseid lähenemisviise, suurendada nii üliõpilaste kui ka õppejõudude digioskusi ning sisustada kaasaegsed  simulatsiooniõppeklassid. 

Aastakümneid on inimeste eluiga pikenenud ning eakate (üle 65-aastaste) inimeste osakaal on maailmas kasvutrendis. Eurostati rahvastikuprognooside põhjal on 2100. aastaks eakate osakaal 31% elanikkonnast, 2019. aastal oli see 20%.

Vajadus geriaatrilise õendusabi järele kasvab

Samuti suureneb üle 80-aastaste osakaal kaks ja pool korda, kasvades 5,8%-lt 14,6%-le. Kuna tervena elatud aastate arv on visa kasvama, tuleb riikidel leida lahendusi nii tervishoius kui ka sotsiaalhoolekandes, et tagada vajaminev abi.

Hiinas on  praegu eaka elanikkonna osakaal 18%, kuid juba 2050. aastaks prognoositakse tõusu 44%-ni elanikkonnast. Seega on Hiina järgnevatel aastakümnetel silmitsi hüppeliselt suureneva tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande vajadusega. Eakate osakaalu suurenemisega peame toime tulema ka meie.

Võimalus kujundada Hiina õendust

Hiina on oma õendushariduses seal, kus meie olime 1990ndadel, kui hakkasid toimuma muutused nii hariduses kui ka praktikas. Hiinas valdab arusaam, et õde eelkõige abistab arsti. Seni on seal tuginetud õdede ja arstide koolituses biomeditsiinilisele mudelile, mille fookuses on haiguste ravimine, ja seetõttu ei ole praktikas tähtsustatud psühhosotsiaalseid aspekte ega ka tervisedendust. Lisaks on õdesid Hiinas väga vähe – OECD 2021. aasta andmete kohaselt 3,3 õde 1000 elaniku kohta.

GeNEdu projektis kaardistati olukord ja analüüsiti vajadusi, see aitas mõista ka kultuurierinevustega seonduvaid küsimusi. Trendide ja geriaatria/gerontoloogia õppekavade pädevuste analüüsi põhjal koostasime sisendi kompetentside raamistiku koostamiseks. 36 teadusartikli analüüsis selgusid järgmised geriaatrilise õenduse trendid.

 • Indiviidikesksus ja lähedaste (sh omastehooldajate) kaasamine meeskonnatöösse.
 • Aktiivsena vananemine ja tervisedendamine, fookusega eri riskide hajutamisel ja haigusjuhtumite ennetamisel (nt kukkumise ja vanaea hapruse ennetamine, füüsiline ja sotsiaalne aktiivsus jne).
 • Iseseisva koduse elamise toetamine, sealhulgas innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste kasutamine.
 • Kutsealadevaheline koostöö ja sekkumised, mis on olulised, kui patsiendil on mitu tervise- või sotsiaalset probleemi. Komplekssed sekkumised toetavad eakate kodus elamist ning aitavad edasi lükata institutsionaalset hoolekannet.
 • Esmatasandi õenduse, koduhoolduse, sealhulgas vajadus nii palliatiivravi kui ka elulõpuhoolduse arendamise järele. Esmatasandi õendust nähakse kui kulutõhusat võimalust eakate terviseseisundi jälgimisel ja nõustamisel. Samuti on oluline nõustada omastehooldajaid.
 • Kuna eakad patsiendid manustavad sageli rohkem kui viit ravimit, on oluline õdede farmakoteraapiapädevuste täiendamine.
 • Elulõpuhoolduse lisamine põhiõppe õppekavadesse.

Kirjanduse analüüsile tuginedes koostasime nimekirja pädevustest, mis on olulised geriaatria ja gerontoloogia õppeainetes. Samuti viidi läbi uuring. Uuringus oli kasutusel Delfi meetod, kus valdkonnas töötavad eksperdid Eestist, Hiinast, Hollandist ja Soomest avaldasid seisukohti eakatega töötamiseks vajalike pädevuste kohta. Uuringu esimeses etapis osales 29 ning teises 26 eksperti. Seejärel koostasime 30-ainepunktise ainekava koos moodulite ja õpiväljunditega ning tegime õppejõududele koolitused pädevuste, tõenduspõhisuse, õpetamis- ja hindamismeetodite ning vajalike õppevahendite kohta. Kuna e-kursusi on Hiina partnerkõrgkoolides väga vähe, siis koostasid ja viisid Eesti, Hollandi ja Soome õppejõud läbi ingliskeelse e-kursuse, kus osalesid ka kõikide partnerkoolide üliõpilased ja Hiina õppejõud, et saada kogemus e-õppe aspektide kohta. Eelmise aasta lõpus sai meie osalusel välja töötatud 30-ainepunktine ainekava Hiina haridusministeeriumi akrediteeringu, alustatud on esimeste moodulite õpetamisega ning sisustatud on simulatsiooniklassid õppimise toetamiseks. Projekt lõpeb käesoleva aasta sügisel ning tulekul on ülevaatekonverents, kus tuleb arutamisele ka edasine koostöö. Kõrgkoolis on käsil õe õppekava arendusprotsess ning geriaatria õppejõududel on tänu projektile kaasa võtta sisend, et ajakohastada ainekavad „Vananemine ja eaka tervis“ ning „Geriaatriline õendusabi“.

Soovitused Eesti keskkonna vanusesõbralikuks kohandamiseks

 • Suurendada elanikkonna teadlikkust ja vastutustunnet oma tervise hoidmiseks ja/või haigustest taastumiseks juba keskeas. Oluline on teadmiste ja soovituste jagamine tervena vananemiseks. Tunnustame õdesid, kes viivad läbi teemakohaseid teabepäevi kogukondades.
 • Rakendada vanusesõbralikke võtteid linnaruumis, näiteks piisavalt istekohti nii linnatänavatel, kaubanduskeskustes kui ka parkides, suurekirjalised viidad ja teabematerjal, hea füüsiline ligipääsetavus avalikus ruumis ning tervishoiu- ja sotsiaalasutustes.
 • Arendada ja võtta kodus kasutusele tehnoloogilisi abivahendeid, mis aitavad säilitada sõltumatust igapäevatoimingutes.
 • Arendada integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna teenuseid, näiteks tervisekeskustes sotsiaaltöötaja olemasolu, hoolduskoordinaatorid, kogemusnõustajad.
 • Kasutada erinevaid hindamismõõdikud terviseseisundi skriinimiseks, et ennetada näiteks kukkumisi (MORSE) või geriaatrilisi sündroome (vanaea haprus, sarkopeenia, dementsus jne) või jälgida erineva õendusabi vajadusega patsientide terviseseisundit.
 • Leevendada lähedaste pikaajalist hoolduskoormust, arendades koduõendusteenust ning pakkudes lähedaste koolitamist ja/või nõustamist õdede poolt.
 • Palliatiivse ja elulõpuraviga seonduvate teemade käsitlemine taseme- ja täienduskoolitustel, lisaks teema integreerimine praktikasse, sealhulgas hospiitsteenuse ja palliatiivravi arendamine.

 

¹ Developing Gerontological Nursing Education in China through Multidisciplinary Innovations (2019-2023) Erasmus+ program, nr 610060-EPP-1–2019–1-FI-EPPKA2-CBHE-JP.

Viimased uudised

Eesti Õdede Liit kuulutas välja aasta õe, aasta hooldustöötaja ja aasta teo

Õenduse alustalad on inimestest hoolimine ning koostööoskus. Just neid väärtusi kannavad kõik kolm laureaati.

1. juuni lastepäevaks ja riiklikuks pühaks

36 organisatsiooni teevad Riigikogule ettepaneku nimetada 1. juuni lastepäevaks ja muuta riiklikuks pühaks.

Aeroobse füüsilise koormuse mõju silma siserõhule

Mõõdukas regulaarne füüsiline pingutus ei suurenda glaukoomi haigestumise riski.

Kuidas seada oma vajadused julgelt esikohale?

Hoidkem ennast ja üksteist, et töörõõm säiliks.

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Anu Saar: „Mind innustab see, et saan inimestele kasulik olla, neid aidata ja neile ka leevendust pakkuda.“

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Inga Okas: „Pereõe töö on läinud mitmekesisemaks ja kohapeal tegutsemiseks on rohkem võimalusi.“