Kuidas taotleda eriõde III pädevust?

Õendus elab pidevas muutuses. Õe ameti kõrval on nüüd ka kõrgem õe professionaalsuse tase – eriõde. Eriõde III pädevust saab taotleda viieks aastaks vastavat avaldust ja dokumente esitades kõrgharidusega õde, kes on spetsialiseerunud kitsamale õendusvaldkonnale, kuid spetsialisti- või magistriõpet veel läbinud ei ole. Pädevust hindab Eesti Õdede Liidu pädevuse hindamise komisjon.

Eriõe haridust nõudvatel ametikohtadel töötamiseks ei jätku veel piisavalt spetsialisti- või magistriõpet läbinud õdesid, mistõttu on võimaldatud üleminekuperiood. See tähendab, et eriõde III pädevust on võimalik ilma magistriõpet läbimata taotleda aastani 2027 ning pädevus kehtib kuni 2032. aastani. Aastaks 2028 peaksid eriõe pädevuse taotlejad olema läbinud ka õe magistriõppe. Eriõde III pädevuse taotlemisel on eelduseks, et õel on vähemalt viieaastane kliinilise töö kogemus.

Koolitused

Eriõe III pädevuse taotlemiseks peab õde olema viimase viie aasta jooksul osalenud koolitustel vähemalt 300 täienduspunkti ulatuses, millest 250 täienduspunkti peavad olema kutse-erialased koolitused. 50 täienduspunkti ulatuses võib olla toetavaid koolitusi. Toetavad koolitused on need, mis igati toetavad töötamist õena, kuid ei ole otseselt erialased. Nende hulka loetakse infotehnoloogia, võõrkeelte, pedagoogika, seadusandluse, juhtimise, sotsiaaltöö ja massaaži koolitus. Koolituse läbimist tõendab tunnistus või haigla poolt kinnitatud tõend juhul, kui tegemist on näiteks osakonnasiseste koolitustega. Kõik koolitused tuleb tabelisse (lisa 5) kirja panna kronoloogilises järjekorras ja dokumentide kokkupanemisel peavad ka koolituste koopiad kaustas olema samas järjekorras.

Kutsevaldkonda arendavad tegevused

Eriõe III pädevuse taotlemise eelduseks on õe aktiivne osalemine kutsevaldkonda arendavates tegevustes viimase viie aasta jooksul (lisa 6). Tegevustena sobivad praktikantide juhendamine, erialakoolituste korraldamine või ise koolitajana osalemine, tervishoiuajakirjades või ajalehtedes artikli kirjutamine ning üleriigilistes standardeid, õigusakte või tegevusjuhendeid väljatöötavates töörühmades osalemine. Eriõde III pädevusnõuete täitmiseks peab eelnimetatud tegevusi olema vähemalt 50 täienduspunkti ulatuses.

Kõik tegevused, sealhulgas kutsevaldkonda arendavad tegevused, peavad olema tõendatud ja tabelisse (lisa 5) lisatud. Praktikandi juhendamise puhul sobib tõenduseks praktikaleping, kus õde on nimeliselt juhendajaks määratud, või tööandja kinnitus. Oluline on märkida praktikajuhendamise tundide arv ja periood. Artikli puhul on tõenduseks artikli koopia, väljavõte artiklist või link sellele. Töörühmas osalemist on võimalik tõendada näiteks tööandja kinnitusega töörühma määramise kohta või kui juhendmaterjal või lõppraport on valminud, märkida juurde allikaviide.

Tööanalüüs

Kindlasti on oluline läbi mõelda ja kirja panna viimase viie aasta tööanalüüs, milles taotleja analüüsib oma tegevust õena. Tööanalüüsi jaoks on Eesti Õdede Liidul välja töötatud kindel struktuur ja on ette antud küsimused (vt kodulehel lisa 4), millele tuleb vastata. Igapäevaste tööülesannete loetelu ja kirjeldusi ei loeta nõuetekohaseks tööanalüüsiks. Tööanalüüsi alguses on isikuandmete osa, mis on vajalik täita, et pädevuse taotluse hindaja saaks ülevaate õe teenistuskäigust ning tal oleks kergem lugeda ja mõista tööanalüüsi sisu. Tööanalüüs peab andma vastuse, mis motiveerib õde töötama ja millised on vastutusvaldkonnad tema ametikohal ning kuidas ta teeb koostööd teiste spetsialistidega. Siin on võimalus õel analüüsida ja kirjeldada osalemist eelnimetatud kutsevaldkonda arendavates tegevustes ja erialaliitude töös ning selgitada, kuidas see on teda kui spetsialisti arendanud. Läbitud erialakoolitused on mõistlik siduda õe igapäevatöö analüüsimisega. Analüüsi lõpus on võimalik õel teha ettepanekuid nii enda kui ka eriala arendamiseks.

Läbi koolituste, kogemuste, arendustöö ja eeskujuks olemise peaks eriõde III tööanalüüsist selguma valmisolek panustada tervishoiusüsteemi enam, kui üldõelt seda eeldatakse. Tööanalüüsi pikkuseks on kaks lehekülge ja tekst peab vastama eesti keele grammatika reeglitele. Dokumentide hulka peab olema lisatud ka avaldus, kus on märgitud, millist pädevuse taset taotleda soovitakse.

Pädevuse taotlemine on tasuline. Täpsem informatsioon koos taotluse lisadega on leitav siit: www.ena.ee/padevuse-hindamine/.

Viimased uudised

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Anu Saar: „Mind innustab see, et saan inimestele kasulik olla, neid aidata ja neile ka leevendust pakkuda.“

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Inga Okas: „Pereõe töö on läinud mitmekesisemaks ja kohapeal tegutsemiseks on rohkem võimalusi.“

Kultuuriliselt kompetentne õendusabi – suur väljakutse

Õed on huvitatud ja valmis eri kultuuride kohta rohkem teadmisi saama, kuid täiendkoolitusi sel teemal napib.

Eriõendus areneb Euroopas iga aastaga

Edukas eriõe rollide rakendamine sõltub juhtide, praktikute ja koolitajate koostööst.

Kristi Rannus: õendus vajab inimlikkust

Õel peab olema päriselt soov ja tahe aidata, ta peab hoolima.

Õdede tööpinge ja vaimne tervis

Tööstressi ja ärevust tunnevad oma töös tervelt 83,5% küsitlusele vastanutest.