Tööõigusega seotud probleemid

Eesti Õdede Liidu liikmed pöörduvad tihti liidu poole, kui nad tunnevad, et nende õigustega ei arvestata. Paljud küsimused on seotud õdede ülekoormusega ja töötasuga.

Küsimus: Töötan hooldekodus õena ja minu tunnitasu on väiksem kui kollektiivlepingus kokku lepitud miinimumtasu. Mida teha?

Vastus: Kõigepealt tuleb kontrollida, kas hooldekodus, kus te töötate, on haigekassaga leping õe teenuse pakkumiseks hooldekodus. Kõige lihtsam on suhelda oma tööandjaga, kuid kui vastuse saamine on keeruline, siis saate seda kontrollida ise haigekassa dokumendiregistrist või küsida otse haigekassalt, kirjutades aadressil info@haigekassa.ee.

Kui teie hooldekodul on leping haigekassaga, siis laieneb hooldekodule kohustus maksta õele vähemalt kollektiivlepingus kokku lepitud miinimumtunnitasu.

Väljavõte kollektiivlepingust:

8. Lepingu laiendamine

8.1. Lepingu punktides 2, 3, 4.1 ja 5.1 sätestatud tingimusi laiendatakse kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 4 tähenduses järgnevalt:

8.1.1 tööandjate poolel kõigile asutustele ja ettevõtetele, kes osutavad tervishoiuteenuseid Terviseameti poolt väljastatud tegevusloa alusel ja kelle tegevust rahastatakse Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu alusel või riigieelarvest;

8.1.2 töötajate poolel kõigile Lepingu punktides 1.1.1–1.1.11 nimetatud töötajatele, kes töötavad Lepingu punktis 8.1.1 sätestatud asutustes ja ettevõtetes.

Kollektiivlepingus toodud tunnitasud laienevad nendele asutustele, kelle rahastamine tuleb haigekassast.

Küsimus: Töötan pereõena ja olen kuulnud, et perearstid saavad lisatasusid seoses vaktsineerimisega. Mina pereõena teostan kõik vaktsineerimised, kuid lisatasu ei saa. Perearst väidab, et tal ei ole mingit lisalepingut, millega on lisatasu ette nähtud. Mida teha?

Kõigepealt täpsustame, et õe töö perearstikeskuses sisaldab erinevaid vaktsineerimisi, mitte ainult koroonaviirusevastast vaktsineerimist. Kui jutt on lisatööst seoses koroonaviiruse vaktsineerimiskampaaniaga vms, siis tuleb kindlasti eelnevalt tööandajaga kokku leppida töö lisatasustamine. Kõige mõistlikum rääkida oma tööandjaga otse ja avatult ning sõlmida kokkulepped kirjalikult. Eelneva negatiivse kogemuse korral saata oma küsimused ja ettepanekud tööandjale e-kirjaga.

Kui õe nädalane tööaeg seoses vaktsineerimiskampaaniatega pikeneb, siis tuleb tasuda ületundide eest seaduses ettenähtut järgides. Seega soovitame ka oma töötunnid selgelt fikseerida ehk tõestada tehtud ületunnitööd. Selleks sobivad näiteks arvutis tehtud töiste sissekannete kellaajad.

Küsimus: Töötan haigla osakonnas õena, minu ületunnid on täis ning ma ei jaksa rohkem valveid võtta. Osakonna juhataja ja õendusjuht käivad peale, et ma võtaks kas või ühe valve, ning samuti lubatakse maksta kahekordselt. Mina aga enam ei jaksa. Mida teha?

Töötajal on igal ajal õigus ületunnitööst keelduda. Mõistame, et on olukordi, kus tööandjal on keeruline leida töötajaid, kuid keegi ei tohi sundida teid üle töötama. Soovitame jääda endale kindlaks ning mitte võtta lisavalveid.

Küsimus: Töötan haigla osakonnas õena. Tavaliselt on meil tööl vähemalt kaks õde. Praegu on mitu korda juhtunud, et üks õde teatab hommikul, et on haige, ning asendust võtta pole. Seega teen 12 tunni jooksul sisuliselt ära kahe õe töö, nii hästi, kui ma suudan. Tavaliselt saan lisaks arstide pahameele osaliseks, kuna kõike ei jõua üksinda teha piisavalt kiiresti ning patsientide murede kuulamiseks sellistel puhkudel ei jää aega üldse. Valvekorda, mil teen üksinda kahe inimese töö, tasustatakse nagu tavalist tööd. Mida teha?

Palun pöörduge asutuse usaldusisiku poole, eelkirjeldatud olukord vajab asutusesisest kokkulepet ja regulatsiooni, kuidas selliste ootamatuste korral tegutsetakse. Kuna asendate teist töötajat, siis oleks õiglane selle päeva töötundide tasu korrutada vähemalt 1,5ga. Ka sel juhul on kõige mõistlikum sõlmida kirjalik kokkulepe, milleks võib olla teie e-kiri oma osakonna juhatajale ning tema vastus teile, kus on märgitud, kuidas teie tööd sellel konkreetsel tööpäeval tasustatakse.

Suuliseid kokkuleppeid ei soovita usaldada, kuna kahjuks näitab kogemus, et nendest ei peeta kinni.

Viimased uudised

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Anu Saar: „Mind innustab see, et saan inimestele kasulik olla, neid aidata ja neile ka leevendust pakkuda.“

Rikkalike teadmistega pereõde on kogukonna tugi

Inga Okas: „Pereõe töö on läinud mitmekesisemaks ja kohapeal tegutsemiseks on rohkem võimalusi.“

Kultuuriliselt kompetentne õendusabi – suur väljakutse

Õed on huvitatud ja valmis eri kultuuride kohta rohkem teadmisi saama, kuid täiendkoolitusi sel teemal napib.

Eriõendus areneb Euroopas iga aastaga

Edukas eriõe rollide rakendamine sõltub juhtide, praktikute ja koolitajate koostööst.

Kristi Rannus: õendus vajab inimlikkust

Õel peab olema päriselt soov ja tahe aidata, ta peab hoolima.

Õdede tööpinge ja vaimne tervis

Tööstressi ja ärevust tunnevad oma töös tervelt 83,5% küsitlusele vastanutest.