Silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Juba üle kümne aasta tunnustab Eesti Õdede Liit teadustöid, mida on eelnevalt avalikult tutvustatud ja praktikasse rakendatud. 2024. aastal tunnustab ja tänab EÕLi volikogu teadustööde hindamiskomisjoni otsuse alusel tõenduspõhise õenduse arendamise eest järgnevaid teadustööde autoreid. Tunnustused anti üle rahvusvahelisele õdede päevale pühendatud õenduskonverentsil. Fotol vasakult Liis Jõgis, volikogu juht Aina Saarma, Natalia Lerman ja Katrin Niiholm.

Liis Jõgis, „Vesi- ja vettesünnituse tegevusjuhendi loomine AS Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku näitel“, terviseteaduse magistriõppekava arendusprojekt, 2023. Tegevusjuhend tugineb rahvusvahelistele teadusartiklitele ja juhenditele ning Eesti tervishoiutöötajate praktilistele kogemustele naisekesksest ja holistilisest emadushooldusest ja sünnitusabist. Juhend on mitmes asutuses juba kasutusel ja Eesti Ämmaemandate Ühing on soovitanud selle võtta kasutusele kõikides sünnitusmajades ja kodusünnitustel üle Eesti. Eriala ekspertide hinnangul aitaks vesi- ja vettesünnituse käsitluse ühtlustamine tagada paremat kvaliteeti ja patsiendiohutust, kuna seni puudus vastav juhend ja erialane ettevalmistus. See on uus tõenduspõhine samm loomuliku ja naisekesksema sünnituse toetamiseks ämmaemanduses. Paari aasta pärast tasub uurida loodud juhendi kasutamise ulatust ja mõju tervishoius.

Natalia Lerman, „Nõustava telefonikõne mõju patsiendi kolonoskoopiaks ettevalmistamisel“, terviseteaduse magistriõppekava arendusprojekt, 2023. Arendusprojektiga on leitud tõenduspõhine lahendus väga praktilisele, ent liiga vähe avalikult räägitud probleemile, mida kogevad endoskoopiaga seotud inimesed üle maailma iga päev. Natalia Lermani magistritöö aitab teadvustada soole adekvaatse ettevalmistuse tähtsust ja endoskoopia õe rolli selles ning õpetab töötavatele õdedele, kuidas kõige tõhusamalt patsiente soole uuringuks ettevalmistamisel nõustada ja toetada. Suurt tunnustust väärib nii endoskoopiaõdede esiletõstmine kui ka uuendusliku ja tervishoiuressursside seisukohast kõige optimaalsema lahenduse kasutamine teenuse kvaliteedi parandamisel – telefoni teel kaugteenuse osutamine patsiendile meelepärases keskkonnas.

Katrin Niiholm, „Õdede ja arstide koostöö kogemused ja koosõppimise vajadus õendusabi osakondades kolme õendushaigla näitel“, magistritöö, 2023. Magistritöö pakub olulist ja huvitavat lugemist õdedele, kes soovivad parendada koostööd arstidega statsionaarses õendusabis. Töös käsitletakse õdede ja arstide vahelistest vastuoludest ja teadmatusest ilmnenud koostööprobleeme, pakkudes koosõppimist kui strateegiat nende lahendamiseks. Töö aitab paremini mõista koostööd pärssivaid ja soodustavaid tegureid ning sellest leiab praktilisi soovitusi õdede ja arstide vahelise koostöö parandamiseks, eesmärgiga  parendada patsiendikeskset hooldust.

Sirje Sammul, „Arteriaalse hüpertensiooni levimus, kardiovaskulaarne suremus ja nendega seotud riskitegurid: 13-aastane longituuduuring 35- ja 55-aastaste täiskasvanute hulgas Eestis ja Rootsis”, doktoritöö, 2023. Doktoritöös käsitletakse arteriaalse hüpertensiooni ja kardiovaskulaarse suremusega seotud riskitegureid Eesti ja Rootsi täiskasvanute hulgas ning rõhutatakse psühhosotsiaalsete ja elustiilitegurite mõju arteriaalsele hüpertensioonile. Õed, kes mõistavad nende riskitegurite seost patsientide tervisega, saavad paremini hinnata ja juhtida patsiendi terviseriske, et vähendada kardiovaskulaarset suremust ja parandada patsientide elukvaliteeti.

Palju õnne kõigile!

Viimased uudised

Õdede väärtus majanduses

Mida rohkem õdesid on ja jääb tervishoiud, seda rohkem on meil terveid inimesi.

Ohtlikud nakkushaigused on välditavad

Vaktsineerimine on väga tõhus meetod, millega kaitsta end vaktsiinvälditavate haiguste eest.

Riigi tegevus tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisel

Kas riigiasutuste kehtestatud eesmärgid ja nõuded aitavad tagada, et tervishoiuteenused oleks kvaliteetsed?

(Raha)Investeeringud õdedesse

Kõik investeeringud, mis töötajasse tehakse, on vahetus seoses patsiendiga.

Jagades hoolt ja headust

Hooldaja töö nõuab suurt empaatiat, kannatlikkust ja oskust suhelda rahulikult ning mõistvalt.

Silmapaistvad teadustööd õendusvaldkonnas

Eesti Õdede Liit tunnustab teadustöid, mida on eelnevalt avalikult tutvustatud ja praktikasse rakendatud.