Eesmärk

Mida uut on oodata 2018. aastal ja mida uut on viimasel ajal lisandunud tööõiguses? Muudatused Töölepinguseaduses, uus Töövaidluse lahendamise seadus ja kuidas mõjutab meid uus tulumaksuseadus alates 1. jaanuarist 2018? 

Keskmise töötasu ja puhkusetasu arvutamise probleemid. TäKS - milliseid probleeme võib tekkida seoses õppepuhkusega? Millal on töölepingu ülesütlemine tühine? Töölepingu muutmine, lõpetamine - milliseid ootamatuid probleeme võivad ees oodata? Saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirang - kuidas seda õigesti vormistada ja milliseid probleeme on see kaasa toonud? 

Sellel põhjalikul koolitusel räägitakse lahti seaduse ja selle rakendamise valupunktid, antakse näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta. Palju näiteid ka värskeimast töövaidluskomisjonide ja kohtupraktikast.

PÄEVAKAVA

Päevakava

Päeva algus kell 10 Lektor Thea Rohtla    jurist
Thea Rohtla on pikaajalise staažiga jurist ja alates töövaidluskomisjonide moodustamisest neist ühe juhataja. Professionaalina töövaidluste alal on ta puutunud töösuhete lõpetamise teemaga kokku nii oma töös, kui olnud ka korduvalt esinejaks antud valdkonna eksperdina

1. Muudatused 2018. aastal
a. Töölepinguseaduse muudatused b. Muudatused tervisekontrollisc. Uus Töövaidluse lahendamise seaduse. Tulumaks alates 01.01.2018

2. Kuidas aru saada uutest mõistetest töölepingu seaduses – heas usus käitumine, mõistlik etteteatamise aeg/hüvitise suurus, hoolsuse määr, tavaliselt makstav tasu, tehingu vorm jm.

3. Millega ja kas asendada „puuduvaid“ sätteid – materiaalse vastutuse lepingut, distsiplinaarkaristust, koondamise valikukriteeriume jm.

4. Millal sõlmida tööleping, töövõtu-, käsundus- vm. Võlaõiguslik teenuse osutamise leping

5. Töölepingu sõlmimise olulised nüansid, tüüptingimused töölepingu kokkuleppena
a. Mida hinnata katseajal b. Tähtajalise lepingu a ja o c. Saladuse hoidmise ja konkurentsipiirangu kohustus – kuidas sätestada vastutus rikkumise puhuks

6. Töötasu kokkulepped lepingus
a. Mida toob kaasa säte „ tööandjal on õigus maksta lisatasu...“ b. Tasu maksmine eritingimustes c. Millal saab töötaja nõuda keskmist töötasu, väites, et talle ei anta tööd
d. Mis saab siis, kui tööd kogu tööajaks ei jätku e. Kuidas ja kas anda vaba aega „oma asjade ajamiseks“

7. Puhkuste ajakava, kuidas kajastada vanemapuhkused, õppepuhkus

a. Kuidas toimida siis, kui ajakava ei koostatud/sinna jäid osa puhkuseid kandmata b. Millal maksta puhkusetasu, kuidas see arvutada

8. Täiskasvanute koolituse seadus
a. Miks loodi TäKS? b. Mida TäKS muutis? c. Õppepuhkuse võimaldamine, taotlemine, keeldumine, edasilükkumine d. Õppepuhkuse tasustamine, täiendav õppepuhkus

9. Kuidas peab tööandja reageerima töötajapoolsele rikkumisele, hoiatus

10. Mille eest ja millises määras vastutab rikkumiste eest töötaja a. Kuidas kahju hüvitamist nõuda/töötasust kinni pidada

11. Töölepingu lõppemine a. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest, selle kohustuse mittejärgimine
b. Korraline vs erakorraline ülesütlemine c. Nõuded ülesütlemisavaldusele d. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele
e. Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh. 
- Koondamise protseduurid, koondatava valik - Töötajapoolse rikkumise vormistamine 
f. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku“ koondamises või lepingu lõpetamises töövõime vähenemise tõttu
g. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga
h. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel

12. Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine
a. Tähtajad, võimalikud nõuded b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult c. Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine

Teemade „illustreerimiseks“ näited TVK ja kohtupraktikast, sh.olulised Riigikohtu lahendid.

Päeva lõpp kell 16.30

Osavõtutasu

Koolituse osalustasu 97 eurot. EÕL liikmetele tasuta.
NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on EÕLil  õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve.
Registreerimine liidu kodulehel www.ena.ee. Lisainfo: linda.jurisson@ena.ee

Osalejatele, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse koolitust läbiviiva firma tunnistused. 

Mitteosalemistest teavitada info@ena.ee enne 05.09.2018. hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liimetele.

REGISTREERU

Muudatused tööõiguses 2018, praktika ja kohtulahendid

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

EELK Usuteaduse Instituut

Pühavaimu 6, 10123 Tallinn

 

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001